فارسی

فصلنامه تخصصی علمی ادبی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

تماس: 00 98 21 2990 24 86

مدیر مسئول: دکتر امیرعلی نجومیان

 

سردبیر: مریم رحیمی

 

دبیران: مهرداد یوسفپوری نعیم (آموزش زبان)

شتاء ناصری (ادبیات انگلیسی)

فرناز صفدری (مطالعات ترجمه)

 

همکار بخش ادبیات انگلیسی: نرگس منتخب

هیئت مشاوران:

دکترجلال سخنور (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر ابوالقاسم فاطمی جهرمی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر محمدرضا عنانی سراب (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر ساسان بالغی زاده (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر شیده احمدزاده (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر کیان سهیل (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر سارا کاترین ایلخانی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حسین ملانظر (دانشگاه علامه طباطبایی)

Advertisements